Algemene voorwaarden & AVG

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE CURSUSSEN & AVG
Deze voorwaarden zijn van toepassing op online cursussen georganiseerd door Cintha van Marrewijk

 • Artikel 1 Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Cintha van Marrewijk, gevestigd te Los Guadalperales, Calle del Aire 6. Provincie Badajoz (Spanje), ingeschreven in het Spaanse handelsregister als autonoma – persona fisica, nummer ES Y 4170285 P onder de handelsnaam Cintha van Marrewijk.

 • Cursusovereenkomst:

De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een cursus van Cintha van Marrewijk. Hierdoor verbindt Cintha van Marrewijk zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Cintha van Marrewijk aangeboden en door haar gemaakte cursus.
Participant : De partij met wie Cintha van Marrewijk een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

 • Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Cintha van Marrewijk. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

 • Artikel 3 Betaling

De betaling geschiedt voordat de cursus geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

 • Artikel 4 Wijzigingen door Cintha van Marrewijk

Cintha van Marrewijk heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de cursus, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Cintha van Marrewijk zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Cintha van Marrewijk aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Cintha van Marrewijk kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Cintha van Marrewijk.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

 • Artikel 5 Aansprakelijkheid.

Cintha van Marrewijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus.
Als de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Cintha van Marrewijk. Eventuele schade wordt door Cintha van Marrewijk vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Cintha van Marrewijk is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Cintha van Marrewijk zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Cintha van Marrewijk aansprakelijk is voor derving van cursus, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de cursus.

 • Artikel 6 Verplichtingen van de participant

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Cintha van Marrewijk van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

 • Artikel 7 Annulering

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Maar altijd gaat alles in overleg. Uiteraard kan er eventueel gekozen worden voor de omzetting naar een andere cursus.

 • Artikel 8 Klachtenbehandeling

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Cintha van Marrewijk, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen veertien dagen na de cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Cintha van Marrewijk via info@supergoedspaansleren.nl. U krijgt daarop binnen 14 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 • Artikel 9: Duur van de online training

Na een jaar (gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen. Eenvoudige vragen zullen we uiteraard altijd beantwoorden. Toegang tot de cursus blijft altijd bestaan. Mocht er iets gewijzigd zijn mail het verzoek naar info@supergoedspaansleren.nl

 • Artikel 10: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & GDPR

Elke participant, zowel gratis als betalend, schrijft zich vrijwillig in en geeft toestemming voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in het beschermde en versleutelde datasysteem van Cintha van Marrewijk. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor bedrijfsactiviteiten van Cintha van Marrewijk en het is verboden om deze over te dragen aan derden. De gecertificeerde verwerker van email is Enormail. Op aanvraag van de participant (email naar: info@supergoedspaansleren.nl) kunnen alle persoonlijke gegevens verwijderd worden uit de database van Cintha van Marrewijk. Middels deze Algemene Voorwaarden is elke participant geïnformeerd.